Photo: Anastasia Belskaya 
Make-up: Ira Sobolevskaya 
Style: Ira Sobolevskaya 
Model: Lyuba Baidakova (Select Deluxe)